بخشنامه ۲۸۱ گمرکی دستورالعمل مهم گمرک ایران در خصوص چگونگی اظهار و پذیرش و انجام تشریفات گمرکی و خروج کالاهای صادراتی پیرو بخشنامه شماره ۲۰۶۳۷۹/۹۶ مورخ ۲۹/۳/۹۶ رویه صادرات ، موارد تکمیلی جهت اجرا به شرح ذیل ابلاغ می گردد: در هنگام اظهار رویه صادرات (اظهارنامه هایی که گمرک مبدا و مرز خروج یکسان نباشد)، صادر کنندگان اعم از تولیدی و بازرگانی نوع حمل را (ارزیابی در محل انتخاب نمایند. صادرکنندگان فراورده های نفتی نوع حمل را الزاما انباری انتخاب نموده و تشریفات ) گمرکی با ورود حامل به محوطه گمرک صورت میگیرد. در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی محموله …