بخشنامه ۳۰۶ گمرکی نحوه تشخیص کاربرد و مصرف دانه آفتابگردان برای مصارف روغن کشی و  آجیلی و چگونگي طبقه بندی آن نظر به اینکه هیات محترم وزیران بموجب مصوبه ۱۱۲۱۲۸/ت ۵۴۱۱۴ ه مورخ ۱۱/۹/۹۶ بین ماخذ حقوق ورودی دانه آفتابگردان موضوع ردیف تعرفه ۱۲۰۶۰۰۹۰ و دانه آفتابگردان برای روغن کشی تفاوت قائل شده است و سازمان ملی استاندارد نیز طی نظریه شماره ۲۴۸۰۴۸ مورخ ۲۷/۱۰/۹۶ اعلام نموده تشخیص کاربرد در مصرف روغن کشی و یا سایر مصارف بر اساس معیارهای سنجش از نظر ظاهری و یا کیفی توسط آزمایشگاههای همکار و یا آزمایشگاه های ادارت کل استاندارد میسر نمی باشد …