بخشنامه ۳۰۷ گمرکی ترخیص کلیه خودروهای با ثبت سفارش قبل از ۹ دی ۹۶ و همچنین ابطال  اظهارنامه های مربوطه با هماهنگي مرکز واردات خواهد بود، به استثناء خودروهای جانبازی و معلولین. پیرو بخشنامه شماره ۱۱۲۴۵۲۷/۲۶۶ مورخ ۱۳/۱۰/۹۶ اعلام می گردد. ترخیص کلیه خودروها (به استثنای خودروهای مربوطه از محل مصوبات جانبازی و معلولین) که ثبت سفارش آنها قبل از ۹/۱۰/۹۶ می باشد و همچنین پذیرش درخواست جهت ابطال اظهارنامه های مربوطه با شرایط فوق ، منوط به اعلام شماره ثبت سفارش کالا و شرح موضوع و هماهنگی با این مرکز قبل از هر گونه اقدام می باشد. دستور فرمائید …