بخشنامه ۳۱۵ گمرکی تمهیدات گمرک جهت انجام خدمات مناسب وشایسته به خدمت گیرندگان در روزهای پایانی سال تاکید برانجام سريعتر تشریفات ترخیص کالا های وارداتی بویژه مواد اوليه و ماشین آلات واحدهای تولیدی با توجه به تراکم کاری در روزهای پایانی سال و به منظور تسهیل ارائه خدمات گمرکی مناسب و شایسته به خدمت گیرندگان محترم، مقتضی است دستور فرمائید با تعیین شیفت کاری مناسب جهت انجام امورات جاری پس از پایان وقت اداری و عندالزوم ایام تعطیل، نسبت به انجام سریعتر تشریفات ترخیص کالا های وارداتی ( به ویژه مواد اولیه ماشین آلات واحد های تولیدی )، با رعایت کامل …