دسته بندی کالاهای وارداتی تقسیم بندی کالاهای وارداتی کالاهای وارداتی طبق مقررات گمرک ایران به سه دسته تقسیم می گردد. کالاهای مجاز کالاهای مشروط کالاهای ممنوع کالاهای مجاز کالاهای مجاز برای واردات هیچگونه قیدی برای ورود ندارند و گمرک بدون شرطی پس از انجام مراحل اداری ترخیص کالا به ورود آن را میسر می سازد. کالاهای مشروط کالاهای مشروط در زمانهای خاصی که خود تعداد بسیاری تبصره دارد اجازه ورود به کشور را دارند در جداول مقرارت ورود خروج کالا نام اجناس ذکر شده است. کالاهای ممنوع کالاهایی که از نظر شرع دین اسلام ویا مصلحت کشور نیس ویا تولید …