براي شروع فعالیت بازاریابی و صادرات کالا در ایران به صورت اصولی پیشنهاد می شود در نخستین گام دانش خود را در این زمینه ارتقا دهید، بدین منظور مطالعه کتابهاي مرتبط با بازاریابی، امور گمرکی و ترخیص کالا ، قوانین و مقررات صادرات و واردات کالا و اصول و چارچوب حقوقی قراردادهاي بین المللی بازرگانی که از سوي اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی وابسته به وزارت بازرگانی و دیگر موسسات انتشار می یابد، توصیه میشود. صادرات کالا در ایران چگونه انجام می شود؟ انجام صادرات و فروش کالا در بازارهاي خارجی از ظرائف …